SMS-reklame

Den siste måneden har det vært snakket og skrevet mye om sms-reklame fra forsi- kringsselskapet IF, som tilsynelatende ble sendt ut til pasienter sammen med time- innkalling fra tannlege. NTF har heldigvis tatt kontakt med aktørene, og vil finne ut om denne praksisen er i tråd med gjeldende lovgivning. I den forbindelse er det også viktig å minne om NTFs etiske regler for markedsføring. I 2008 kom det to nye bestemmelser som tok for seg tannlegers markedsføring. Det ble slått fast at annonsering ikke må inneholde noe som er uriktig og villedende, dette gjelder også i forhold til hjemmesider, og ikke minst på ”Hva koster tannlegen”. Videre har ikke tannlegene anledning til å drive markedsføring for konkrete produktleverandører; hverken direkte overfor pasienter, eller via hjemmesider eller media.

Vårt forhold til sosiale medier

Sosiale medier har for lengst blitt en viktig kommunikasjonsarena for folk flest, og kan være en nyttig kanal for å promotere seg selv og sin bedrift. Men det er veldig viktig som helsepersonell at vi trør varsomt i for- hold til hva vi legger ut på nettet. Pasienter legger igjen anmeldelser og gir ”likes”, og mange ganger kan det være fristende å svare på det som skrives i kommentarfel- tene. Nylig kk en lege refs fra Helsetilsynet for å ha kommentert en pasients uttalelse på Facebook, og på denne måten bekreftet legen at pasienten hadde vært til behand- ling. Det er altså brudd på taushetsplikten både å gi pasientopplysninger, spre dem videre, men også å bekrefte dem. Selv om det er pasienten selv som har gått ut med opplysningene.