Formann har ordet

Kjære medlem,

Tiden flyr, selv i disse koronatider. Sommerferien er rett rundt hjørnet, og de fleste av oss har vel de samme planene som i fjor: Norgesferie. Ikke feil det heller, mange av oss har nok oppdaget hvilke kvaliteter Norge har som ferieland. Enkelte har sågar investert i en campingvogn som må brukes. I år som i fjor vil jeg anbefale å besøke Tannlegekontoret på Bymuseet: https://www.bymuseet.no/vaare-museer/gamle-bergen-museum/

Les videre

Ledig stilling IKO

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er følgende stillinger ledig:

Vikariat ved Seksjon for Oral protetikk:

1) 40 % stilling fra 9.8.2021 til 30.03.2022

2) 20 % stilling fra 01.08.2021 til 31.07.2024

3) 20 % stilling fra snarest til 17.12.2021, med mulighet for forlenging

Ledige faste stillinger: 

1)3x 40 % fra 16.august ved Seksjon for Oral Protetikk

2)20% fra 16.august ved Seksjon for Kariologi

Dersom du er interessert, vennligst send epost til Neshe.Lie@uib.no

Vaksine tannhelsepersonell Bergen

Det har, siden mars 2020, vært en krevende og uforutsigbar tid for verden, og også vi tannleger har blitt rammet av dette. Det er et imponerende stykke arbeide som er utført av tannhelsetjenesten, som til tross for en verdensomspennende pandemi, har klart å opprettholde oralt helsetilbud for våre pasienter.

Når vaksineprogrammet startet opp i Norge i desember 2020, var det nok mange i tannhelsetjenesten som regnet seg som kandidater for å få vaksine etter FHIs kriterier:1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Mange kommuner i Norge la tannhelsepersonell inn som kandidater for vaksinering, men det var store forskjeller mellom kommunene.

I Bergen ble det i byrådet 7. januar laget en prioriteringsliste for vaksinering av helsepersonell: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3962797/Framstilling-Prioritert-helsepersonell-for-covid-19-vaksine

Denne høringen hadde hverken BTF eller fylkestannlegen blitt informert om, og det var derfor ikke mulig å komme med innspill.

I slutten av februar besluttet styret i BTF å henvende seg til kommunen for å etterlyse en plan for vaksinering av tannhelsepersonell. Dialogen kunne tyde på at det ikke hadde vært Byrådets agenda å vaksinere tannhelsepersonell. Det er usikkert om det var en forglemmelse eller bevist utelatelse. Etter en uke med korrespondanse, ble det fattet et nytt vedtak i Byrådet: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/4159542/Framstilling-Prioritert-helsepersonell-for-covid-19-vaksine-utvidet-prioriteringsrekkefolge hvor tannhelsetjenesten ble prioritert inn som gruppe nr. 11. Heller ikke denne gang ble representanter fra tannhelsetjenesten invitert til høring. 

Det ble fra uke 10 tilbudt vaksine til tannhelsepersonell. Dette var AstraZeneca vaksine, som kort etter ble tatt ut av vaksineprogrammet pga uønskede bivirkninger. 

De tannhelsepersonell som ble tilbudt AZ-vaksine i 1. omgang, fikk tilbud om å stå på ringeliste for restdoser av Pfizer vaksinen.

I FHIs vaksinekalender: https://www.fhi.no/contentassets/71e97765e43c41ee8f059efbd4016ca8/vedlegg/2021.04.30_vaksinasjonskalender_fhi.pdf kan vi få inntrykk av at helsepersonell kan få tilbud om vaksine medio mai. Dette er imidlertid ikke helt riktig, og etter samtale med FHI, vil den neste kalenderen uttrykke tydeligere at det gjelder prioritert helsepersonell, styrt av den enkelte kommunes prioriteringslister. For Bergen kommune er det sagt at vaksinasjonsdekningen skal ligge på 40-60% av helsepersonell. For tannhelsetjenesten ser den ut til å ligge på ca 30-35%. (For fastleger og deres hjelpepersonell er det rimelig å anta at tallet er nærmere 100%).

Bergen kommune fikk tildelt lite vaksine i siste del av mai, og vil i uke 20 og 21 bare ha vaksiner til dose 2 for de som fikk vaksine for 6 uker siden. Fra første uke i juni vil kommunen fortsette å vaksinere i aldersgruppen 60-64, samt personer med underliggende sykdommer. 

Nå dekker Bergen Tannlegeforening tidligere Hordaland fylke, og i mange kommuner er det nå god vaksinedekning blant våre medlemmer. 

I Bergen kan vi regne med at 30-40% av tannhelsepersonell vil motta tilbud om vaksine fra de 20% av vaksinedoser som er øremerket helsepersonell. De resterende vil få tilbud når de faller inn i sine aldersgrupper. Det vil i praksis bety at en 35 år gammel tannlege vil bli tilbudt vaksine etter en 45-åring som sitter på hjemmekontor.

BTF vil gi honnør til alle de i tannhelsetjenesten som daglig tar hånd om pasienter og behandler større og mindre skader, traumer og infeksjoner. 

Bergen 18.mai 2021

Eirik T. Halvorsen Anders Berntsen

Formann BTF Privat Sektor, BTF

Referat medlemsmøte april

Eirik Torjuul Halvorsen ønsker velkommen til siste møte før sommeren og forhåpentligvis siste digitale møte for denne gang. Oppdateringer:

 • Sommermøtet utgår
 • Årets møte på Solstrand blir flyttet til 17 september
 • Registrering av tellende timer for deltakelse på medlemsmøte gjøres via link som BTF sender ut

Som mange har fått med seg har vår kjære kollega Harald Gjengedal gått bort. Minneord leses opp og vi tar ett minutts stillhet for ham.

Marit Dyrøy presenterer dagens foreleser, Torbjørn Østvik Pedersen

 • Utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen
 • PhD samt spesialist i oral kirurg og oral medisin
 • Overtannlege ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Driver med forskning – hovedfokus på bengenerasjon

Pasientevaluering – ting å tenke på før man drar frem kniven

Foredraget til Torbjørn deles inn i tre: (1) blodfortynnende medikamenter, (2) osteonekrose og (3) har personer med tatoveringer/piercinger mer sprøyteskrekk og tannlegeskrekk?

Blodfortynnende medikamenter og blødning

Som tannlege bør man alltid kunne vurdere en pasients blødningsrisiko ut i fra pasientens nåværende medikasjon. Videre skal en alltid vurdere blødningsrisiko opp mot risiko for trombose.

 • Antikoagulantia behøver ikke seponeres ved enkle tannekstraksjoner
 • Ved warfarinbehandling skal INR måles samme dag og må være under 3.0
  • Antidot for marevan – PKK ved behov for akutt kirurgi
 • Lokalbehandling med bitetampong dyppet i cyklokapron kan brukes
 • Vurderer du som tannlege at seponering av antikoagulasjonsbehandling er nødvendig, anbefales det alltid at lege konfereres
 • Ved elektiv småkirurgi kan warfarin kontinueres såfremt INR er 1,8-2,5
 • Ved bruk av DOAK kan småkirurgi utføres 24 timer etter siste tablettinntak og man kan da gjenoppta medisineringen dagen etter inngrep
 • OBS antikoagulantia + platehemmer
 • Ibux er en platehemmer
  • Bør ikke gis til de som går på antikoagulantia, kan gis til de som går på platehemmere

Hva gjør du hvis det blør?

 • Surgicel/spongostan
 • Cyklokapron – ikke skylle, men applisere
 • Kryssutur
 • Kompress! Vær tålmodig

Hovedbudskap:

 • Risiko for trombose vil som regel veie tyngre enn risiko for blødning – forsiktig med seponering

Osteonekrose – både medikamentindusert og etter strålebehandling

Benresorpsjonshemmere gir overvekt av osteoblastaktivitet grunnet hemming av osteoklaster – dermed økt bentetthet. God behandling for pasienter med benskjørhet og ulike krefttyper. Likevel er ulempen ved bruk av benresorpsjonshemmere, nekrose i benet.

Hovedbudskap:

 • Etter høy dose stråling eller høy dose benresorpsjonshemmere bør man strekke seg langt for å unngå tannekstraksjon
 • Risiko for osteonekrose avhenger av dose og preparat
 • Etter behandling for munnhule-/ tonsillecancer bør man ha strålekart:
  • Viktig å vite hvilke deler av hode-/halsregionen som er bestrålt!

Tannlegeskrekk og sprøyteskrekk

Avslutningsvis presenterte Torbjørn kort en forskningsoppgave om sammenhengen mellom pasienter med piercinger/tatoveringer og sprøyte- og tannlegeskrekk. Her hadde de spørreskjema til aktuelle pasienter med ulike scenarioer i forbindelse med tannbehandling. Resultatene viste at personer med tatovering hadde signifikant økt selvrapportert injeksjonsfobi og odontofobi sammenlignet med kontrollgruppen.

Referenter:

Abhira Sivakumar og Anette Thorsnes