Referat medlemsmøte april

Eirik Torjuul Halvorsen ønsker velkommen til siste møte før sommeren og forhåpentligvis siste digitale møte for denne gang. Oppdateringer:

 • Sommermøtet utgår
 • Årets møte på Solstrand blir flyttet til 17 september
 • Registrering av tellende timer for deltakelse på medlemsmøte gjøres via link som BTF sender ut

Som mange har fått med seg har vår kjære kollega Harald Gjengedal gått bort. Minneord leses opp og vi tar ett minutts stillhet for ham.

Marit Dyrøy presenterer dagens foreleser, Torbjørn Østvik Pedersen

 • Utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen
 • PhD samt spesialist i oral kirurg og oral medisin
 • Overtannlege ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Driver med forskning – hovedfokus på bengenerasjon

Pasientevaluering – ting å tenke på før man drar frem kniven

Foredraget til Torbjørn deles inn i tre: (1) blodfortynnende medikamenter, (2) osteonekrose og (3) har personer med tatoveringer/piercinger mer sprøyteskrekk og tannlegeskrekk?

Blodfortynnende medikamenter og blødning

Som tannlege bør man alltid kunne vurdere en pasients blødningsrisiko ut i fra pasientens nåværende medikasjon. Videre skal en alltid vurdere blødningsrisiko opp mot risiko for trombose.

 • Antikoagulantia behøver ikke seponeres ved enkle tannekstraksjoner
 • Ved warfarinbehandling skal INR måles samme dag og må være under 3.0
  • Antidot for marevan – PKK ved behov for akutt kirurgi
 • Lokalbehandling med bitetampong dyppet i cyklokapron kan brukes
 • Vurderer du som tannlege at seponering av antikoagulasjonsbehandling er nødvendig, anbefales det alltid at lege konfereres
 • Ved elektiv småkirurgi kan warfarin kontinueres såfremt INR er 1,8-2,5
 • Ved bruk av DOAK kan småkirurgi utføres 24 timer etter siste tablettinntak og man kan da gjenoppta medisineringen dagen etter inngrep
 • OBS antikoagulantia + platehemmer
 • Ibux er en platehemmer
  • Bør ikke gis til de som går på antikoagulantia, kan gis til de som går på platehemmere

Hva gjør du hvis det blør?

 • Surgicel/spongostan
 • Cyklokapron – ikke skylle, men applisere
 • Kryssutur
 • Kompress! Vær tålmodig

Hovedbudskap:

 • Risiko for trombose vil som regel veie tyngre enn risiko for blødning – forsiktig med seponering

Osteonekrose – både medikamentindusert og etter strålebehandling

Benresorpsjonshemmere gir overvekt av osteoblastaktivitet grunnet hemming av osteoklaster – dermed økt bentetthet. God behandling for pasienter med benskjørhet og ulike krefttyper. Likevel er ulempen ved bruk av benresorpsjonshemmere, nekrose i benet.

Hovedbudskap:

 • Etter høy dose stråling eller høy dose benresorpsjonshemmere bør man strekke seg langt for å unngå tannekstraksjon
 • Risiko for osteonekrose avhenger av dose og preparat
 • Etter behandling for munnhule-/ tonsillecancer bør man ha strålekart:
  • Viktig å vite hvilke deler av hode-/halsregionen som er bestrålt!

Tannlegeskrekk og sprøyteskrekk

Avslutningsvis presenterte Torbjørn kort en forskningsoppgave om sammenhengen mellom pasienter med piercinger/tatoveringer og sprøyte- og tannlegeskrekk. Her hadde de spørreskjema til aktuelle pasienter med ulike scenarioer i forbindelse med tannbehandling. Resultatene viste at personer med tatovering hadde signifikant økt selvrapportert injeksjonsfobi og odontofobi sammenlignet med kontrollgruppen.

Referenter:

Abhira Sivakumar og Anette Thorsnes

Registrering av kurstimer

Det er ikke lenger mulig for medlemmer i NTF å registrere kurstimer selv på «min side». For å få kurstimene dine må du registrere påmelding som vi sender ut. 

Her ligger påmeldingsskjema for marsmøte som ble avholdt 11.mars

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflcwx3LZ-5jfQpsmqcwu6JxKgbYuMiQo2sppwtZq13909tlA/viewform?usp=sf_link

Påmeldingsskjema for møtet i dag, 16.april finner du her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftsMZfoJxlKihw4PTNwYWLmMSrOUsiWhGQEUApAGzjJtaOEg/viewform?usp=sf_link

Frist for å registrere påmelding er fredag 23. april.

Vaksinering Stord og Bergen

Kjære medlem,

Vel overstått påske. BTF har den siste uken vært i kontakt med Stord og Bergen kommune angående vaksinering. Denne informasjon gjelder som jobber i privat praksis i Bergen eller Stord kommune.

Stord

Vaksinasjon av helsepersonell i privat sektor er straks i gang. Fra og med neste uke blir det satt av en viss mengde vaksiner til denne målgruppen hver uke fremover. De tar sikte på å ha satt 1. dose på de fleste i denne gruppen i løpet av april/mai.

Kommunen mangler full oversikt over alle de private tannklinikkene, og det haster. De ønsker at en person på hver klinikk sender inn en oversikt over samtlige ansatte som ønsker vaksine:

 • Navn
 • Fødselsdato og personnummer
 • Telefonnummer

Dette sendes til:

Sigrun Helland
Helsesjukepleiar, Førebyggjande tenester
Stord kommune
Mobil: +47 957 76 434
Direkte: +47 53 49 67 53
www.stord.kommune.no

Bergen

Vaksinering av helsepersonell er for tiden på pause i påvente av ny informasjon fra FHI vedrørende vaksinen fra AstraZeneca. Det er dessverre ikke mulig å si på nåværende tidspunkt når vaksineringen av helsepersonell vil gjenopptas. Vaksinen fra Pfizer som kommunen mottar i kommende uker er fordelt til den generelle befolkningen, og foreløpig er det aldersgruppen 70-79 år samt noen høyrisikogrupper som blir tilbudt vaksine.

Det er et behov for å ha en ringeliste for overskuddsdoser (dersom det skulle være noen av disse) mot slutten av dag. Listen må bestå av personer som kan stille på ganske kort varsel ved oppringing og som er klar til å ta imot vaksine samme ettermiddag. De som fikk tilbud om vaksinen fra AstraZeneca har fått en epost om dette tilbudet.

Ansatte i DOT og UiB får tilbud gjennom sine respektive arbeidsgivere. Som tidligere informert er det ikke fullvaksinering av hele tannhelsetjenesten, hverken offentlig eller privat.

Beste hilsener

Eirik T. Halvorsen

Formann Bergen Tannlegeforening

Anders Berntsen

Leder UTV privat sektor, Bergen Tannlegeforening