Referat fra møte i privat sektor 20. september 2019

Litteraturhuset i Bergen

Fredag 20. september 2019 kl 18:30

Vikarierende referent: Christoffer Bjelland

Anders Berntsen ønsker velkommen og introduserer kveldens foredragsholder, John Frammer – advokat og leder av NTFs Jus & Arbeidslivsavdeling.

Frammer forteller om dagens tilbud som i hovedsak består av individuell medlemsrådgivning og generell medlemsrådgivning. Han forteller at den individuelle medlemsrådgivningen helt klart er mest ressurskrevende, og at NTF derfor ønsker å forbedre den generelle medlemsrådgivningen. Dette innebærer kurs for lokalforeninger, bedre informasjon på NTFs nettsider, stands på landsmøtet og lignende møter.

Han forteller at NTF har ulike roller i privat og offentlig sektor. Offentlig sektor har tillitsmannsapparat og tariffavtaler. I privat sektor består arbeidet hovedsakelig av rådgivning og veiledning. Jusavdelingen ønsker tilbakemeldinger på hvordan de kan forbedre seg på dette feltet.

Om den individuell medlemsrådgivning kan han forteller at omtrent halvparten av kontingenten går til dette. Det stilles krav til medlemskap, med tre måneders karenstid før man ta i bruk medlemsrådgivning. Den aktuelle saken må ha oppstått etter karenstidens utløp. Medlemstid som studentmedlem teller som vanlig medlemstid.

Jusavdelingen mottar omtrent 2000 henvendelser i året. Altså benytter omlag en tredjedel av medlemsmassen seg av tilbudet. Det er ingen indikasjoner på at det er enkeltmedlemmer som benytter seg overdrevent mye av tilbudet. Henvendelsene strekker seg fra det helt trivielle til mer komplekse saker.

Frammer forteller videre at foreningen bruker mye tid på arbeidsrett og kontraktsrett.

Innenfor arbeidsrett er det hovedsakelig temaer som arbeidsavtaler, lønns og arbeidsbetingelser, oppsigelse og avskjed, ferie og feriepenger, oppfølging av sykemeldte og nedbemanning som jobbes med.

Det gås gjennom ansattes rettigheter ved sykemelding, og det oppfordres til å bestride sykemelding dersom man mener at vilkårene for sykemelding ikke er oppfylt. Dersom sykemelding bestrides skal dette tas opp med det aktuelle NAV kontor. De første 12 månedene en ansatt er sykemeldt har vedkommende et sterkere stillingsvern enn ansatte som ikke er sykemeldt. Dette ekstra stillingsvernet forsvinner etter 12 måneders sykemelding.

Det fortelles om NTFs arbeid for påvirkning av rammevilkår for tannleger.

Frammer forteller som nyheter som vil komme i nær fremtid.

Det jobbes med noe som heter Trinnvis. Dette er en elektronisk plattform for private helseaktører. Denne skal organisere det meste for deg som praksiseier. Tjenesten kommer til å koste penger, men skal være billigere for medlemmer enn ikke-medlemmer.

Det vil ble arrangert lederkurs for tannleger i samarbeid med BI. Kurset vil bestå av tre samlinger.

Arbeidet med å utvikle nye hjemmesider med arbeidsgiverhåndbok og arbeidsgiverguide er i gang.

Det jobbes også med å utvikle nye nettkurs.

Medlemsundersøkelsen presenteres

Ett gjennomgående funn er at veldig mange medlemmer ikke er klar over hvilke tilbud som finnes gjennom tannlegeforeningen

Avslutningsvis er det tid for spørsmål fra salen. Det rettes spørsmål om NTF kan komme med anbefalinger vedrørende honorering av assistenttannleger. Frammer forteller at NTFs policy er at markedskreftene skal få bestemme, og at NTF ikke vil mene noe om hvilke vilkår assistenttannleger skal få.

Det foreslås fra salen at NTF kan utvikle en kalkulator for praksiseiere hvor man kan legge inn forskjellige variabler som husleie, antall ansatte, omsetning og lignende, for så å få et forslag til honorering av assistenttannleger.

Det ytres også ønske om veiledning for avlønning av tannpleiere, på lik linje med mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.

Videre kommer det spørsmål om hva NTF gjør dersom to medlemmer havner i en konflikt med hverandre. I slike tilfeller tilbyr foreningen mekling via felles advokat. Dersom partene ikke blir enige må medlemmene søke hjelp hos ekstern advokat. Foreningen dekker da hele eller deler av utgiftene. Foreningen har avtaler med eksterne advokatfirma som kan hjelpe i saker som foreningen ikke ønsker, eller har kapasitet til å håndtere selv.

Møtet ble avsluttet noe tidligere enn vanlig ettersom John Frammer måtte rekke flyet hjem. Det ble derfor tid til sosialt samvær i lokalene hvor flere valgte å bli igjen.