Referat fra møte i privat sektor, 16. november 2017

BTF privat 1

REFERAT FRA MØTE I PRIVAT SEKTOR

Litteraturhuset, Bergen.
Fredag 16.11.17 kl. 19:00.

Program: Samarbeidsavtaler mellom privatpraktiserende tannleger, gode avtaler kan forebygge konflikter.

Oppmøte: 22 personer.

Referenter: Marie Søreide Yndestad og Vilde Olsen Bakka.

Foredragsholdere: Dag Kielland Nilsen er fra NTFs juridiske avdeling

Samarbeidskontrakter mellom tannleger

 • Reviderte kontrakter og ny aksjonæravtale for driftsselskap.
 • Leietannlegekontrakten er revidert og publisert.
 • Oppdragstakerkontrakten er revidert – ikke publisert enda.
 • Aksjonæravtalen publisert – om tannleger bestemmer seg for å eige en klinikk sammen.

Grunnen til at de nye kontraktene er revidert er fordi det har vært behov for presiseringer. Et økt konfliktnivå henger sammen med økt tannlegedekningen.

Behov for balanserte kontrakter:

 • Kontrakter som ivaretar begge sider og ikke gir for mye makt til den ene part.
 • For ensidige kontrakter kan gi kortsiktig økonomisk gevinst, men økt konfliktnivå på lengre sikt.
 • Henger også sammen med det som i arbeidstakerforhold kalles ”styringsretten” og fare for gjennomskjæring.

BTF Privat 2

De forskjellige samarbeidsavtalene med fokus på de to ulike ”assistenttannlegemodellene” – Leietaker og oppdragstaker/kjøp av tannhelsetjenester:

 • Avtale mellom selvstendig næringsdrivende praksiseier og assistenttannlege.

”Leietannlege”

 • Tannlege leier seg inn i praksiseiers praksis.
 • Får tilgang på pasientportefølje, utstyr, lokaler og hjelpepersonell mot å betale leie til praksiseier.
 • Leietannlegen leier seg inn à leietaker har kontakt med pasient og får betaling fra pasient og leietannlegen skal betale leie til praksiseier.

”Oppdragstakertannlege” (underleverandør)

 • Praksiseier kjøper tjenester fra annen tannlege.
 • Oppdragstaker mottar honorar fra praksiseier.
 • Oppdragstaker behandler praksiseiers pasienter.
 • Praksiseiers lokaler, utstyr og hjelpepersonell.
 • Oppdragstakermodellen à praksiseier får penger fra pasienten og betaler et honorar til oppdragstakertannlegen for kjøp av tjeneste.
 • Begge kan gjøre samme jobb på samme pasienter, men siste modellen selger sine tjenester.
 • Momssituasjoner kan oppstå. Om praksiseier kjøper tjenester unngår man moms, derfor kom oppdragstakermodellen.

BTF privat 4

Ulik pengestrøm og oppgjørsmåte:

Leietannlege:

 • Leietannlegen sender faktura til, og får oppgjør fra, pasient.
 • Leietaker betaler leie til praksiseier.
 • Vanligvis som en %andel av omsetning i minus tannteknikerutgifter.
 • Leien må betales selv om pasienten ikke har betalt = leie av innarbeidet honorar.

Oppdragstaker:

  • Praksiseier sender faktura til, og får oppgjør fra, pasient.
  • Praksiseier betaler honorar til assistenttannlegen.
  • Vanligvis som en %andel av omsetning minus tannteknikerutgifter.
  • Praksiseier og oppdragstaker deler tapet dersom pasienten ikke betaler = honorar av innbetalt honorar.
  • ”Deler risiko”

Kan man fritt velge modell?

 • I utgangspunktet ja, men unaturlig å bruke oppdragstakermodell hvis tannlegen kun/i det vesentligste skal behandle sine egne pasienter.
 • Rendyrk modellene slik de er utviklet – som å la leietannlegen betale leie, ikke omvendt pengestrøm.

Vær forsiktig med avtalt ”styringsrett”

  • En praksiseier har ikke styringsrett overfor en assistentannlege.
  • Det kan til en viss grad avtales at praksiseier har instruksjonsmyndighet med hensyn til det administrative og kontormessige forhold.
  • Kan avtales rimelig varslingsfrist før ferie, fravær mv – gjensidig lojalitetsplikt – av hensyn til hjelpepersonell.
  • NTF ser eksempler på avtaler som går for langt i retning av å avtale styringsrett for praksiseier.
  • Alternativ for praksiseiere som vil ha styringsrett er å ansette tannleger. En arbeidsgiver har da styringsrett med hensyn til arbeidstid, ferie mv.

Gjennomskjæringsprinsippet:

 • Flere rettslige begrensninger i avtalefriheten.
 • Kontrakten må reflektere at assistenttannlegen er selvstendig næringsdrivende: egen regning og risiko.

Leiesum/honorar:

 • Full avtalefrihet om leie/honorar.
 • Det finnes ingen ”vanlig” eller normativ prosentsats.
 • NTF har ingen anbefalinger om fordeling av omsetning, og skal heller ikke ha det.
 • Tilstrekkelig pasientgrunnlag og forventet omsetning er langt viktigere enn prosentsats.
 • Uheldig og ensidig fokus på høyere prosentsats – må ses i sammenheng med resten av kontrakten.

NTFs nye og reviderte standardkontrakter

Avtalens omfang og pasientgrunnlag:

 • Kontraktens omfang bør presiseres og være reel – dette sikrer forutsigbarhet.
 • Assistenttannlegens tilstedeværelse forutsetter pasienter.
 • Ikke plikt til å være til stede ”i senterets åpningstid”, ikke plikt til å være til stede, gjøre administrativt arbeid, telefonvakt, postlevering og annet uten vederlag.
 • Er det tilstrekkelig pasientgrunnlag for både praksiseier og assistenttannlege?
  • NTF ser en økning i avtaler hvor det er sviktende pasientgrunnlag ut fra hva som var avtalt og forutsatt mellom partene – vil kunne være kontraktsbrudd.

Gjensidig lojalitetsplikt:

 • Rettslig standard utviklet gjennom rettspraksis.
 • Gjensidig lojalitetsplikt i alle kontraktsforhold.
 • Partene kan ikke ensidig hevde sine egne interesser, men må innenfor visse grenser ivareta hverandres interesser.
 • Krav til ”aktsom og lojal opptreden”
 • Lojalitetsplikten gjelder før, under og etter kontraktinngåelsen – under hele kontraktsforholdet, og til dels etterpå.
 • En assistenttannlege skal ikke reklamere for andre praksiser.

Assistenttannlegens sykefravær:

 • Praksiseier har de samme driftsutgiftene også når assistenttannlegen er syk.
 • Vanlig med klausul om kompensasjon pr. dag til dekning av assistenttannlegens forholdsmessige andel av driftsutgiftene ved sykefravær.
  • Fast sum, eller
  • Bestemt klasse i Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS), eller
  • Annen driftsavbruddsforsikring. Storebrand part i akademikeravtalen.
 • Assistenttannlegen må tegne sykeavbruddsforsikring.
 • Utbetaling bør begrenses til det som dekkes av forsikringsutbetalinger.
 • Tilfeller at praksiseier har innkrevd betaling for en-dags fravær. Skaper dårlig samarbeidsklima. Vanskelig for assistenttannlege å gå inn i slike avtaler.

Foreldrepermisjon:

 • Tatt inn klausul om foreldrepermisjon. NTF anbefaler at det betraktes som vikarsituasjon.
 • Praksiseiers driftskostnader løper uavhengig av årsak til fravær.
 • Forutsigbarhet er viktig for begge parter.
 • Frist for å søke permisjon/leiefritak.
 • Vilkår – leiefritak og ansvar for vikarløsninger.
 • Hvis det er avtalt dagsats ved assistenttannlegens fravær skal dette gjelde også ved foreldrepermisjon. Dette dekkes altså ikke av sykeavbrudds- eller annen forsikring.
 • Har sine utfordringer for praksiseier, og man bør jobbe for å få inn en vikar.

Annet fravær og dagsats:

 • Dagsats kan ha et legitimt formål.
 • Må vurderes mot friheten som kjennetegner det å være næringsdrivende – begrenses av lojalitetsplikt.
 • NTF ser ubalanserte klausuler/avtaler
  • Svært høy dagsats ved fravær ut over noen få dager eller uker per år uavhengig av årsak, anbefales ikke uten en vurdering av konsekvensene for begge parter, for eksempel ved vanlig ferieavvikling.
BTF privat 3 - Referentene

Referentene Vilde Olsen Bakka og Marie Søreide Yndestad

Aksjonær og samarbeidsavtale:

 • Bør velge aksjeselskap om man skal velge noe sammen.

Aksjonæravtale:

  • En avtale mellom aksjonærer i et aksjeselskap om hvordan de skal utøve eierskapet, hvilke rettigheter og plikter har de som eiere i selskapet.

Denne avtalen er også en samarbeidsavtale mellom tannlegene som samarbeider.

Hvorfor bruke en aksjonæravtale?

Aksjeselskapsloven og vedtektene kan bestemme en del, så hvorfor avtale i tillegg?

 • Vedtektsfrihet versus avtalefrihet: Avtalefriheten går lenger enn vedtektsfriheten. Vedtektene er offentlige (Brønnøysund-registeret).
 • Smidighet: Ingen formkrav, ingen krav om spesielle prosedyrer eller flertall.
 • Konfidensialitet: Ikke krav om offentlighet.

Aksjeloven:

 • Omfattende reguleringer av etablering, organisering og drift av selskapet.
 • Flertallsbeslutninger, men minoritetsvern.
 • Misligholdbeføyelser.

Angående aksjonæravtalen:

 • Utkastet er kun et utkast også på punktene om samarbeid. Partene må diskutere!
 • Ferdigstill avtalen i fellesskap sammen med ekstern advokat.
 • Kan finne avtalene på NTFs nettsider.

Nytt møte i Litteraturhuset torsdag 15 februar.