Referat fra medlemsmøtet 17. mars

Kveldens faglige tema var «3D endodontics» v/Gilberto Debelian

Oppmøtte: Ca. 70 personer

Intro: Formann Karen Reinholtsen ønsker velkommen til møtet.

Sak 1: Godkjennelse av referat fra med-lemsmøtet 10. februar 2017, ingen anmerkninger

Sak 2: Foredrag ved tannlege Gilberto Debelian, spesialist i endodonti.

Debelian presenterte et paradigmeskifte innen instrumentell endodonti. Tilhørerne fikk først et kort historisk overblikk, der foredragsholder understreket at 3D-teknologi allerede har blitt benyttet en årrekke i endodonti. 3D-modellene i pre-sentasjonen viste tydelig den komplekse rotkanalanatomien, med en eller flere ”motorveier” og et nettverk av ”sideveier”. 3D-modellene belyste også en velkjent problemstilling: Tverrsnittet av rotkanalen er ovalt, men dagens instrumenter er sirkulære. En tentativt røntgenbilde i mesiodistal retning ville gitt verdifull informasjon (og sannsynligvis mer kritisk analyse ved slutt-røntgen). Kanalsystemet har lateralkanaler som brer seg ut fra hovedkanalene som små, trange passasjer – isthmus. Disse byr på utfordringer ved at de fungere som et krypinn for infiserte dentin-chips. Debelian refererte til studier der store deler av rot-kanalen (inntil 45 %) viser seg å være uberørt etter bruk av sirkulære instrumenter. Utfordringen er størst apikalt. Finnes det noe bedre alternativ til dagens etablerte rensesystemer? Den ideelle løsningen er instrumenter med bedre tilpasning til den interne rotkanalanatomien – en anatomisk metode. Debelian var først inne på en spennende metode med paralleller til hjertemedisin: En stent i Ni-Ti som klemmes og slippes, for så å adaptere til rotkanalen. Problemet med denne metoden er at instrumentet ikke klarer å jobbe tilstrekkelig i kurvaturer. ”Av og til er kanalen som en svingete racer-bane, en curcuit der filene ikke henger med i svingene”, poengterte Debelian innledningsvis. Videre ble det presentert en metode som gikk under det uformelle navnet ”hjul-vispen” og ”pisken”. Dette er maskinelle engangsfiler i NiTi-legeringer, der metallet har to molekylære faser:

 • M-fase: ”non-memorised shape”
 • A-fase: ”memorised shape”

Temperatur regulerer disse fasene slik at filen får en gitt form. Når filen kommer ned i kanalen som er fylt med væske nær kroppstemperatur, vil den ekspandere å gå over i A-fasen. Målet er at den så vil tilpasse seg kanalsystemet. Debelian presenterte tre typer filer, her gjengitt i sammendragsform:

XP Endo shapes
 • Rette filer som brukes initielt.
 • I utgangspunktet har de en taper på 1 %, men 8 % virtuell taper når de tilpasses kroppens temperatur.

Fordeler:

 • Lite stressproduksjon; instrumentet job-ber fritt i kanalen
 • Mindre dentin-chips
XP Endo finisher
 • Fullfører instrumenteringen ved å slynge seg som en pisk i kanalsystemet i A-fasen.
 • Ingen taper

Fordeler:

 • Penetrer lenger inn i kanalsystemet late-ralt og gir en dypere rensing
XP Endo finisher R
 • Brukes på slutten av instrumenteringen ved revisjonsbehandling

Fordeler:

 • Noe kraftigere instrumentering lateralt, tar med seg rester av guttaperka.

XP endosystemet har imidlertid sine begrensninger, som andre endodontiske filer. Debelian informerte om at de kan brukes opptil 4 minutter før frakturfaren blir overveiende, men poengterte at 30 sekunders instrumentering per kanal er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Debelian avsluttet presentasjonen med en gjennomgang av den kliniske protokol-len for filsystemet. Et av hovedpoengene her var utstrakt bruk av sealer i XP Endo-systemet. En hydrofil, biokeramisk sement benyttes. Debelian understreket at dette var en MTA-lignende sement. Fordelene med sementen er dyp penetrasjon rotkanal-systemet, høy pH og god biokompatibilitet. Irrigasjonsprotokollene var hovedsakelig standardiserte. Det ble stilt flere gode spørsmål etter presentasjoen, tydelig at foredraget skapte interesse blant de tilmøtte. Selv om Debelian var engasjert i sine metoder, var han svært åpen for flere syn og tilnærminger. Kveldens gjest avsluttet med å si at ”en kake kan bakes på forskjellige måter”, som understreker dagens mangfold i endodontisk utstyrsteknologi. Det gjenstår å se når den nye ”kakevispen” (les: XP-Endosystemet) vil gjøre sitt inntog i endodontisk behandling.

Sak 3: Eventuelt

Per Henrik Opdal ba om ordet. Han kommer med innspill til BTF om en skriftlig henvendelsen til Hovedstyret ved-rørende lisenstannlegesaken for videre oppfølging. Etterlyser mer åpenhet om saken. Etter et innholdsrikt møte, valgte flere av medlemmene å avslutte kvelden med en bedre middag på Colonialen.

Referenter: Vegard Berg Vårum og Thea Borgli Jensen